การรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส

          บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เรียกว่า “บริษัทฯ”) มีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และพร้อมที่จะรับฟังข้อร้องเรียนตลอดจนข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจากผู้มีส่วนได้เสียภายใน หรือจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อันเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต

          บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการต่อข้อร้องเรียนด้วยความโปร่งใส สุจริตและยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ปกป้อง และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่สุจริต พยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนในทุกกระบวนการพิจารณาข้อร้องเรียน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ กำหนดให้มีกรอบการดำเนินงานการรับข้อร้องเรียน ดังนี้

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส

 • หากพบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กร ติดสินบน หรือ รับสินบน  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือ หน่วยงานเอกชน
 • หากพบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจเป็นช่องทางการทุจริต
 • หากพบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
 • หากพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

     ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ได้แก่

 • แจ้งผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ดร.พาวุฒิ ศรีอรัญญากุล

          โทรศัพท์ : 0-2100-8300 ต่อ 8 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : jts_internalaudit@jasmine.com 

 • แจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ Whistle Blowing ที่ https://jts.co.th/th/contact-us/
 • แจ้งผ่านกล่องจดหมาย ส่งถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

ผู้แจ้งเบาะแสต้องระบุชื่อและนามสกุลจริง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือ e-mail รวมถึงชื่อบุคคลหรือเหตุการณ์ที่ร้องเรียน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยไม่มีเจตนาให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น      

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับโดยจะมีการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งจะได้นำไปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต่อไป

 

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

 • เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะเป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง ทั้งนี้ อาจมีการพิจารณาร่วมกับกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ตามแต่ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
 • ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอาจจะมอบหมายให้ตัวแทนระดับบริหารแจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้กับผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ
 • หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตตามที่ได้ถูกกล่าวหา
 • หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฏหมาย

ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทและคำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลถืออันเป็นสิ้นสุด

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

  ผู้แจ้งเบาะแสโดยความสุจริตใจจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูล และตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ หากกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส

แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส