JTS-Brand

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

ด้วย บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงได้จัดทําคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อ แจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จําเป็นและอยู่ ในขอบเขตของกฎหมาย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่

ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั่วไป) เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาที่มีชีวิตอยู่ซึ่งทําให้สามารถระบุตัวตนของบุคคล นั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ email address หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ข้อมูล การใช้งาน เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความ คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลประกาศกําหนด

2. บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากไหน

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัทได้รับจากท่านโดยตรง

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง โดยวิธีการหนึ่งวิธีการใด ในกรณีต่อไปนี้:

1) ท่านแจ้งต่อพนักงานหรือตัวแทนของบริษัท เมื่อท่านติดต่อสอบถามหรือขอรับข้อมูลจากบริษัท

2) ใบสมัครใช้บริการ หรือแบบคําขอใช้บริการ หรือแบบคําขอเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงบริการ การสมัครใช้บริการเสริม การรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

3) ท่านลงทะเบียนโดยการสร้างบัญชีผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

4) ท่านได้ทําแบบสอบถามหรือติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ อาทิทางโทรศัพท์อีเมลแอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์อื่นของบริษัท หรือผ่านพนักงานของบริษัท

5) ท่านทํารายการหรือให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์ของบริษัท

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบริษัทได้รับมาจากหน่วยงาน/บุคคลภายนอก (Third Party)

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากหน่วยงาน/บุคคลภายนอก เช่น บริษัทที่แนะนําท่านให้แก่บริษัท หรือ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบริษัทในกลุ่มจัสมิน หรือคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท หรือ ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์/บริการ/เว็บไซต์/แอปพลิเคชันอื่น ๆ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัทเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

1) บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าใช้บริการของบริษัทผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันโดยบริษัทจะมีการเก็บข้อมูลของท่าน

2) ข้อมูลการใช้บริการของท่าน ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับบริษัท ข้อมูลโซเชียลมีเดีย ข้อมูลแอปพลิเคชันและ เบราว์เซอร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้บริการเพื่อใช้บริการหรือติดต่อสื่อสารกับ บริษัท การระบุตําแหน่งอุปกรณ์ของท่านซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการฟี เจอร์ต่างๆ ได้โดยท่าน สามารถควบคุม การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านได้ทั้งนี้ระบบการตั้งค่าอาจมี ความแตกต่างกันตามแต่ระบบปฏิบัติการการใช้

3) คุกกี้(Cookies) เพื่อรวบรวมข้อมูลในขณะที่ท่านใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน โดยช่วยให้บริษัทสามารถ จัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/ หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม Cookies คือ TextFiles ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียด ข้อมูล Log การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของท่าน

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบริษัทเก็บรวบรวม

3.1 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลายประเภทเท่าที่จําเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือที่ท่านให้ความยินยอมไว้ โดยสามารถจําแนกจัดกลุ่มประเภท ข้อมูล อาทิ

ประเภทข้อมูลรายละเอียด
1. ข้อมูลการติดต่อเช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน เพศ อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สถานที่ติดตั้ง
2. ข้อมูลการเงินเช่น เลขบัตรเครดิต/เดบิต หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารหรือการ ชําระเงิน รวมทั้งจํานวนเงิน วันและเวลาการชําระเงิน
3. ข้อมูลการสื่อสารเช่น บันทึกข้อมูลสนทนา ข้อมูลการสื่อสารทางอีเมล ข้อมูลการบันทึกเสียง
4. ข้อมูลด้านเทคนิคเช่น username & password หมายเลขประจําอุปกรณ์หรือตัวอื่น ๆ ที่ไม่ซํ้า ประเภท อุปกรณ์ รุ่นและยี่ห้อเครื่อง ข้อมูลตําแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์ ชนิดของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเรื่องเขตเวลา (Time Zone) ที่ตั้ง (Location) รายละเอียดแอปพลิเคชันและเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน
5. ข้อมูลการใช้งานบริการเช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่มีการสมัครและใช้งาน, ระยะเวลาและวันที่ท่าน เข้าสู่ระบบการใช้บริการ, ข้อมูลกิจกรรมการใช้งาน, พฤติกรรมการใช้บริการ เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ รวมถึงหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์มหรือหน้าเว็บไซต์หรือรายการที่ ท่านเข้าชม จํานวนเวลาหรือรายการที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ สินค้าหรือข้อมูลที่ท่าน ค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาและวันที่เข้าชมหรือการกดดูเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มต่างๆ ของบริษัท

3.2 กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว บริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เว้นแต่

1) ได้รับความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง (Explicit Consent)

2) เป็นการจําเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ซึ่งท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได้

3) เป็นการจําเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลส่วนบุคคล

4.1 บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล อันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

2) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา(Contract) หรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่าน ก่อนเข้าทําสัญญา บริษัทจะนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร จัดการเกี่ยวกับบริการหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ เช่น เพื่อการติดต่อสื่อสารหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือ เกี่ยวเนื่องกับบริการที่ท่านใช้บริการหรือจะใช้บริการ การส่งใบแจ้งค่าบริการและ/หรือใบเสร็จรับเงิน การแจ้งเตือนให้ชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการ เพื่อการให้บริการดูแลลูกค้าหรือบริการหลังการขายหรือ แก้ปัญหาการใช้บริการ เพื่อการรับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาบริการที่เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ เพื่อการ ควบคุมหรือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลหรือ จัดการ สิทธิประโยชน์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและ/หรือตอบข้อซักถาม เพื่อดําเนินแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นต้น อันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

3) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ ที่ทําขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับบริการที่ท่านใช้หรือจะใช้บริการ

4) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

5) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (LegitimateInterests) หรือประโยชน์โดยชอบด้วย กฎหมายของบุคคลภายนอก หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของท่าน โดยที่ไม่ทําให้สิทธิขั้นพื้นฐานใน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นลดน้อยลง โดยบริษัทอาจนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลเพื่อการ จัดการ เช่น การพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรือการรวบรวมข้อมูลกรณีเกิดปัญหาการไม่ปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งเพื่อการจัดทํารายงานภายในของบริษัท การเฝ้าระวังหรือการป้องกันอาชญากรรมของสถาน ประกอบการด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด การดูแลรักษาระบบเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ ตลอดจน การจัดการความเสี่ยงของบริษัท การรักษาความมั่นคงของข้อมูลและโครงข่ายในการให้บริการ รวมทั้งเพื่อ ป้องกันการทุจริต ฉ้อโกง รวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันเป็นกรณีตามฐานการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

6) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท (Legal Obligation) บริษัทอาจนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป ประมวลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ควบคุมข้อมูลนั้นมีตามที่กฎหมายกําหนด เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ/หรือตามกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องอยู่ภายใต้บังคับ กําหนดให้ส่ง ข้อมูล และ/หรือตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งหน่วยงานกํากับดูแลที่บริษัทต้องอยู่ ภายใต้บังคับ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัท เป็นต้น อันเป็นกรณีตาม ฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

4.2 กรณีที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความ จําเป็นและมีวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย บริษัทจะดําเนินการให้ท่านรับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความ สั้น (Short Message Service) เว็บไซต์ ข้อความผ่านอุปกรณ์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัทเป็นคราวๆ ทั้งนี้ ท่านสามารถ ยกเลิกหรือถอนการให้ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของบริษัท

4.3 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับหรือที่เก็บรวบรวมมําใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบริการหรือ เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการเพื่อให้สามารถใช้บริการได้สะดวกตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น หรือวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นใดอันชอบด้วยกฎหมาย อาทิ

1) ให้บริการตามสัญญากับลูกค้า

2) ให้บริการลูกค้า (Customer Service) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ

- การติดต่อกับลูกค้าเพื่อดําเนินตามคําขอของลูกค้า

- การติดต่อสื่อสํารผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งใบแจ้งค่าบริการ การแจ้งเตือนให้ชําระ ค่าสินค้าและบริการใบเสร็จรับเงิน

- ให้บริการหลังการขาย

- จัดการด้านสิทธิประโยชน์ของลูกค้า

- รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า

- รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า

- รับแจ้งประสํานงานเพื่อแก้ปัญหาการใช้งานของลูกค้า

- อํานวยความสะดวกลูกค้าในการตรวจสอบข้อมูล การชําระเงิน และการจัดการสิทธิประโยชน์ของลูกค้า

3) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบริการของบริษัท เช่น

- รายงานสถิติเรื่องจํานวนลูกค้าเพื่อการวางแผนการตลาด

- พัฒนาเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการ แอปพลิเคชั่น แก้ปัญหาในเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นในการใช้เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการแอปพลิเคชั่น และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าในการรับบริการจากบริษัท

- ศึกษาและทําความเข้าใจถึงความต้องการของท่าน เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงบริการที่ท่านใช้งานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของท่าน

4) การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ความเสี่ยง และการป้องกันอาชญากรรม

- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

- เพื่อป้องกันการทุจริต ฉ้อโกง รวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายการให้บริการของบริษัท และรายงานท่านหากพบกิจกรรมที่น่าสงสัย เช่น การพยายามลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านโดยผิดปกต

- เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตัวตน และยืนยันช่องทางการติดต่อ

5) เพื่อส่งข่าวสารโปรโมชั่น รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาด เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงบริการที่ท่านอาจสนใจ อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ขัด ต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของของท่านเกินสมควร เช่น บริการอินเทอร์เน็ต บริการกิจการกระจายเสียง บริการ กิจการโทรทัศน์ บริการช่องทางชําระเงิน การทําบริการทางดิจิทัล การวิจัยการตลาดและการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย หรือบริการอื่นใด หรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และนําเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ ใดๆ ให้ท่าน หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดทําฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ให้แก่ท่าน

4.4 บริษัทอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผล และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่อาจมีขึ้นเพิ่มเติมใน อนาคต ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น (Short Message Service) เว็บไซต์ ข้อความ ผ่านอุปกรณ์ให้บริการ หรือตามแบบวิธีการของบริษัทเป็นคราวๆ ในกรณีที่ท่านต้องให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล บริษัทจะดําเนินการให้ท่าน รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น (Short Message Service) เว็บไซต์ ผ่านอุปกรณ์ให้บริการ ข้อความผ่านอุปกรณ์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัทเป็นคราวๆ

บริษัทอาจใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมของบริษัทที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการบริการจากบริษัท หรือ ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการจากบริษัท หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญา และท่านอาจได้รับความเสียหาย/เสีย โอกาส และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่ท่านหรือบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม

4.5 บริษัทอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทําการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม ประกาศคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัท โดยบริษัทอาจเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล หรือหน่วยงานทั้งที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

1) ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง หรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ด้วย (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) เช่น บริษัทในกลุ่มจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ผู้สนับสนุนการขาย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ให้บริการด้านต่างๆซึ่งรวมตลอดถึงผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัทหรือของ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) บังคับใช้1 มิถุนายน 2565 บุคคลใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ที่เป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลหรือนิติบุคคล เหล่านั้นให้บริการแก่บริษัทหรือแก่ท่านอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท

2) หน่วยงานกํากับ หน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล เช่น สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สํานักงาน กสทช.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือบุคคลใดๆ ก็ตามที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเท่าที่ กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนด หรือในกรณีเฉพาะอื่นๆเช่น เป็นไปตามคําสั่งศาล

3) เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องของบริษัทตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

4) บุคคลที่สนใจลงทุนในบริษัทหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลในเชิงลึก (due diligence purpose) ไม่ว่าจะเป็นการเข้าลงทุนร่วม การควบรวม การโอนกิจการ หรือการขายธุรกิจหรือทรัพย์สิน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ที่ปรึกษาของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งรวมตลอดถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานกํากับ ดูแลในเรื่องดังกล่าว

6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร และ/หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีการ รักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเพื่อให้การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัย โดยบริษัทมีมาตรการป้องกันการ สูญหาย การเข้าถึง การใช้ การแก้ไข หรือการเปิดเผยโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมาจะถูกนําไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดําเนินงานของบริษัทเท่านั้น และบริษัทจะดําเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของท่าน

6.3 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

1) บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จําเป็นในระหว่างที่ท่านยังใช้บริการหรือมีนิติสัมพันธ์ อยู่กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาเท่าที่จําเป็นเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กําหนดโดยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น มาตรฐานทางบัญชีมาตรฐานทางกฎหมาย และ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

2) กรณีการให้บริการสิ้นสุดลง บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ บริการสิ้นสุดลง เว้นแต่มีกฎหมายกําหนดให้จัดเก็บเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าระยะเวลา ดังกล่าว หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้องตาม กฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

3) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้(Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์บริษัทจะเก็บไว้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด

4) เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บบริษัทจะลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทําให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้

7. นโยบายเรื่องคุกกี้(Cookies)

7.1 Cookies เพื่อการทํางานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)

บริษัทใช้ Cookies เพื่อพัฒนาการทํางานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) ในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของท่านเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น Cookies ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทจดจํา อุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถจัดทําเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น ในการปิดใช้งาน Cookies นี้ ท่าน สามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านโดยดูวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน

7.2 Cookies เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic cookies)

บริษัทใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกเพื่อเก็บข้อมูลว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ ของบริษัทมีการใช้งาน อย่างไร บริษัททําข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นข้อมูลนิรนามทั้งหมด (Anonymization) และส่งผ่านไปที่บุคคลภายนอก ผู้ที่จะ สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลอื่นที่ประมวลผลข้อมูลให้ตามที่กฎหมายอนุญาตบุคคลภายนอก จะไม่รวมข้อมูลของท่านที่ได้ไปจากเว็บไซต์บริษัทกับข้อมูลที่บุคคลภายนอกมีอยู่แล้ว ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งาน Cookies ลักษณะนี้บนหน้าเว็บไซต์บริษัท

8. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Website อื่น

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสําหรับการให้บริการของบริษัท และการใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัทเท่านั้น หากท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่น หรือบริการหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ อุปกรณ์ให้บริการ หรือแอปพลิเคชันของบริษัทก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน เว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของบริษัท

9. การเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

บริษัทจะตรวจสอบประสิทธิภาพของคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเป็นประจํา ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้บนเว็บไซต์หรือ แพลตฟอร์มอื่นของบริษัท

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดําเนินการตามขอบเขตที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้กระทําได้ ดังต่อไปนี้

1) ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ มีข้อจํากัดสิทธิในการ ถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบ ต่อสิทธิประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาสอบถามถึงผลกระทบก่อนการดําเนินการใช้สิทธิดังกล่าว หากการถอน ความยินยอมของท่านทําให้บริษัทไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือให้บริการหรือสิทธิประโยชน์บางอย่างให้แก่ ท่านได้บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม

2) ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Rightof Access)และขอให้บริษัททําสําเนาข้อมูลส่วน บุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เช่น สําเนาใบเสร็จรับเงิน สําเนาใบแจ้งหนี้หรือสําเนาบันทึกข้อมูลการใช้งานตาม หลักเกณฑ์รูปแบบที่บริษัทกําหนดให้แก่ท่าน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ ความยินยอม

3) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากบริษัทได้ในกรณีที่บริษัทได้ทําให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่ สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทํางานโดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติโดยขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูล ส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่ สามารถทําได้(Right to Data Portability)

4) ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้(Right to Object) ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด

5) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททําการลบหรือทําลายหรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้(Right to Erasure) ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด

6) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้(Right to Restrictionof Processing) ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด

7) ท่านมีสิทธิให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์(Right to Rectificatio)

8) ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ในกรณีที่บริษัท หรือผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการใช้สิทธิดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทตามที่อยู่ ข้างล่างเพื่อดําเนินการยื่นคําร้องขอดําเนินการตามสิทธิข้างต้นพร้อมนําหลักฐานมาเพื่อการตรวจสอบ พิสูจน์ จนสามารถเชื่อ ได้ว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจริง และบริษัทจะดําเนินการตามคําขอของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอ บริษัทจะดําเนินการพิจารณาคําขอของท่านตามขอบเขตของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธได้หากบริษัทพิจารณาเห็นว่าเป็นคําร้องขอใช้สิทธิที่ไม่สุจริต ไม่สมเหตุสมผล ไม่สามารถ ปฏิบัติได้จริง หรือบริษัทอาจปฏิเสธคําร้องขอของท่านตามคําสั่งศาลหรือตามหลักเกณฑ์อื่นใดที่กฎหมายกําหนด และบริษัทจะ ให้เหตุผลการปฏิเสธคําขอของท่านด้วย

11. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจมีความจําเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานหรือกลุ่มพันธมิตรที่ บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายที่อยู่ต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของท่านหรือประโยชน์ในการดําเนิน ธุรกิจตามปกติของบริษัทและบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบหากประเทศปลายทางผู้รับข้อมูลดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกําหนด ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะจัดให้มีกระบวนการตามที่พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนดโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลท่านเป็นสําคัญ

12. เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบกํากับ และให้คําแนะนําในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

13. การทบทวนนโยบาย

บริษัทจะทําการทบทวนนโยบายสมํ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของกฏหมาย หรือกรณีที่กฏหมายมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและจะทําการแจ้งให้ทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านประกาศที่เหมาะสมของบริษัท

14. ช่องทางการติดต่อกับบริษัท

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

- ชื่อ: บริษัท จัสมิน เทคโนโลยีโซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

- สถานที่ติดต่อ เลขที่ : 200 ชั้น 9 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

- โทรศัพท์: 02 100 8300

เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

- สถานที่ติดต่อ เลขที่ : 200 ชั้น 9 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

- อีเมล : [email protected]

- โทรศัพท์: 02 100 8268