นโยบายการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ข้อร้องเรียนและปัญหาของผู้ร้องเรียน อันเนื่องมาจากบริการของบริษัทฯ ถือเป็นเรื่องสำคัญและจะแก้ไขปรับปรุงให้เร็วที่สุดเท่าที่พนักงานของบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการได้ ภายใต้ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง “กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรื่องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม” โดยให้เกิดกระบวนการที่เป็นธรรม สุภาพ ให้เกียรติแก่ผู้ร้องเรียน มีความคล่องตัว และคาดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเท่าที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ กสทช. ถือเป็นกลไกหนึ่งในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ และประกันความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการของบริษัทฯ ให้คงมาตรฐานที่ดีตลอดไป 

ประเภทของการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาในการให้บริการ ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 1. ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการโทรคมนาคม 
 2. ปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
 3. ปัญหาเกี่ยวกับสัญญาให้บริการนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 1.และ 2. ดังนี้ การปฏิบัติผิดสัญญาข้ออื่นๆ โดยไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ กสทช. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด 
 4. ปัญหาซึ่งเกิดจากกรณีบริษัทฯ ไม่ได้แจ้งลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องได้ทราบล่วงหน้าถึงการปรับปรุงระบบของบริษัทฯ  
  ซึ่งเป็นผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ 
 5. ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของพนักงาน 
 6. ปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดจากการให้บริการของบริษัทฯ  

ช่องทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และสิทธิของผู้ร้องเรียน  

          กรณีที่บริการของบริษัทไม่เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการตามที่คาดการณ์ไว้ หรือกรณีผู้ใดได้รับปัญหาจากการให้บริการของบริษัท ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องหรือยื่นเรื่องร้องเรียนได้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 

ช่องทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

 1. ทางโทรศัพท์ ผ่านหมายเลข 02 1008 300 กด 6  
 2. เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 3. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail) jts_complaint@jasmine.com ตลอด 24 ชั่วโมง ทางจดหมาย ส่งถึง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

          สถานที่ตั้งของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงาน บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ 4  ชั้น 9 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

          ทั้งนี้ หากผู้ร้องเรียนพบว่าบริษัทเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน หรือไม่พึงพอใจในกระบวนการแก้ไขปัญหาของบริษัท ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ได้ที่  

 1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  สถานที่ตั้งเลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ (Call Center) 1200 ( ไม่มีค่าบริการ ) E-mail : 1200@nbtc.go.th  เว็บไซต์ www.nbtc.go.th  
 2. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สถานที่ตั้งเลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดิ์ ชั้น 5
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120 ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ และ Call Center 1166 (ไม่มีค่าบริการ) E-mail : consumer@ocpb.mail.go.th
  ร้องทุกข์ออนไลน์ https://complaint.ocpb.go.th  เว็บไซต์ www.ocpb.go.th 

วิธีการร้องเรียน

ผู้ใช้บริการที่ไม่พึงพอใจ หรือได้รับความเดือดร้อนจากการให้บริการของบริษัท ให้ดำเนินการติดต่อมาตามช่องทางที่ได้ประกาศไว้ และแจ้งข้อมูล ตามรายละเอียดดังนี้

 1. แจ้งชื่อ สกุล ที่อยู่ เลขหมายโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารประจำตัวอื่นใดที่ใช้แทนได้ที่ออกโดยราชการ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 2. สถานะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องเรียนและบริษัทฯ 
 3. ปัญหาและเรื่องที่ร้องเรียน 
 4. คำขอของผู้ร้องเรียน 
 5. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบแจ้งค่าบริการ เป็นต้น 

ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามประกาศของบริษัททันที 

มาตรการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียน 

          บริษัทได้จัดให้มีมาตรการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อการใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และ/หรือ เพื่อการกำกับดูแล และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ทั้งนี้ หากบริษัทไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป บริษัทจะลบข้อมูลนั้นออกจากระบบและ/หรือดำเนินการให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคล ได้อีกต่อไป ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

 1. บริษัทฯ จะแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
 2. กรณีเรื่องร้องเรียนไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอ ไม่เป็นสาระ หรือไม่สมเหตุสมผล บริษัทฯ จะแจ้งให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบเป็นหนังสือภายใน 14 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมแจ้งเหตุผลที่ไม่รับพิจารณาเรื่องร้องเรียน และ แจ้งสิทธิของผู้ร้องเรียนอื่นๆ 
 3. กรณีเรื่องร้องเรียนเกิดจากทางบริษัทฯ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจะเป็นหน่วยงานรับเรื่อง และทำการแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนรับทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
 4. บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ยกเว้น กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่อาจดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินการและกำหนดเวลาที่คาดหมายว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทุก 10 วัน ต่อผู้ร้องเรียน 

สถิติการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาในการให้บริการ 

ประจำรอบปี 2566

ลำดับ  เรื่อง  ปี 2566  รวม 
ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ษ  พ.ค  มิ.ย  ก.ค  ส.ค  ก.ย  ต.ค  พ.ย  ธ.ค 
การเรียกเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียม  จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน  0 0
จำนวนเรื่องที่แก้ไข  0 0
มาตรฐานการให้บริการโทรคมนาคม  จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน  0 0
จำนวนเรื่องที่แก้ไข  0 0
สัญญาให้บริการนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 1.และ 2.  จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน  0 0
จำนวนเรื่องที่แก้ไข  0 0
กรณีบริษัทไม่ได้แจ้งล่วงหน้าถึงการปรับปรุงระบบของบริษัทฯ ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ  จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน  0 0
จำนวนเรื่องที่แก้ไข  0 0
การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของพนักงาน  จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน  0 0
จำนวนเรื่องที่แก้ไข  0 0
ปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดจากการให้บริการของบริษัทฯ  จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน  0 0
จำนวนเรื่องที่แก้ไข  0 0
รวม  จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน  0 0
จำนวนเรื่องที่แก้ไข  0 0